Kontakt

tel. 81 826 14 13

sp3krasnik@poczta.onet.pl

Kraśnik, ul. Urzędowska 435

Kalendarium

Środa, 2018-12-19

Imieniny: Beniaminy, Dariusza

Projekt Młodzi – Aktywni i Kreatywni!

c

Miasto Kraśnik realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020:

Młodzi – Aktywni i Kreatywni!

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku oraz podniesienie kompetencji nauczycieli wymienionych szkół w zakresie korzystania  z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie:

1)    wzrost liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe i otrzymali wsparcie zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi;

2)    stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie efektywnych działań edukacyjnych poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne;

3)    realizacja oferty doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli szkół objętych wsparciem.

Działania objęte projektem pozwolą na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Kraśnik.

Wartość projektu: 812 721,49 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 690 813,26 PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. – 31.07.2019r.

W ramach projektu w wyżej wymienionych szkołach realizowane będą zadania:

 1. Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.
 2. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.
 3. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni ICT.
 5. Tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 3 realizowane będą:

Zajęcia dla uczniów:

 1. „Szach-Mat” – matematyka pomysłem inspirowana dla klas 1, 3, 5.
 2. „Magia przyrody” – zajęcia rozwijające wiedzę z przyrody dla klas 6 i 7.
 3. „W teatrze życia” – zajęcia teatralne łączące elementy języka angielskiego i ICT dla klas 7.
 4. „Kodowanie, chcieć to móc” podstawy programowania – dla klas 3 i 4.
 5. „Ekonomia bez tajemnic” – zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klas 7.
 6. „Poznaj i zrozum” dla klas 4-6.

Szkolenia dla nauczycieli:

 1. Nowe technologie ICT w edukacji szkolnej.
 2. Myślenie jest w cenie.
 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – metoda projektu.
 4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

 

Autor: Izabela Piórkowska